منشور اخلاقی شرکت صنعتی پارس رهاوردان غرب

شرکت صنعتی پارس رهاوردان غرب در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان و جهت هدفمند نمودن فعالیتهای ارتباطی خود با مشتریان اقدام به تعریف منشور اخلاقی برای پرسنل خود نمود.
 
ما براین باوریم که:

- همیشه و همه حال خداوند حاضر و ناظر براعمال ما میباشد.
- مراجعین به خود را نعمتی بزرگ می دانیم و پذیرای ایشان هستیم تا با خدمت به آنان، به فریضه انسانی و الهی خود عمل کرده باشیم.
- همواره خود را درجایگاه مراجعه کنندگان قرار می دهیم و سعی خواهیم نمود تا با تلاش و کوشش، توجه به قوانین و مقررات شرکت، بهبود
- مستمر، طراحی فرآیندهای جدید و آموزش پرسنل متعهد، رضایت مشتریان خود را تامین و فراتر از انتظارات ایشان عمل نماییم.
- همواره با خلق خوش و رعایت عدالت و انصاف با همکاران و مراجعه کنندگان رفتار و از این راه موفقیت خود را تضمین می کنیم.
- وقت شناسی و حضور بموقع درمحل کار را همواره درنظر داریم و با اتخاذ تدابیر مناسب طوری عمل می کنیم که درصورت عدم حضورمان، به نیازهای
- مراجعه کنندگان پاسخ و رضایت ایشان حاصل گردد.
- به نظم و آراستگی خود و محیط کار که می تواند موجب افزایش عزت نفس، احترام و نشاط گردد اهمیت بسیار می دهیم.
- سرعت و چابکی همواره با دقت و کیفیت درپاسخ گویی به خواسته های مراجعه کنندگان بدون چشم داشت مادی و معنوی سرلوحه کار ما قراردارد و همواره
- اطلاعات و توضیحات لازم و کافی را برای انجام امورمراجعه کنندگان دراختیار آنان و دیگر همکاران قرار خواهیم داد.
- سعی می کنیم با بهره گیری از اصول اولیه بهره وری و با رعایت امانت از اموال عمومی شرکت حفاظت کنیم و با صرفه جویی و استفاده بهینه از انها درجهت تحقیق اهداف
- شرکت و انجام امور به کار گیریم.
- نمایندگان شرکای تجاری ما بوده و کسب زمینه سودآوری به همراه احترام متقابل از وظایف ما محسوب می شود.
- مدیران، معلمان کاری ما بوده و کارکنان، ادامه دهندگان سیر حرکتی ما می باشند. کمک به پویایی و رشد ایشان همواره با احترام برما لازم است.
- به کار خود افتخار نموده و سعی داریم تا بین زندگی خانوادگی و شغلی خود تعادل و توازن برقرار نماییم.