چرا CM :
مراقبت وضعیت بعنوان یک راهکار برای بهبود قابلیت اطمینان و سودآوری شرکتها شناخته شده و کاربرد وسیع آن در این روزها در همه صنایع بر همگان مشهود است . اهمیت این موضوع تاجایی است که کنفرانسها و کارگاههای مختلفی در داخل کشور برگزار می شود و عده کثیری نیز در آن شرکت می کنند .

تعریف مراقبت وضعیت ( CM) :
جمع آوری اطلاعات دقیق از درون سیستم جهت ارزیابی وضعیت آن ، بمنظور شناسایی هرگونه فرسایش غیر عادی و ریشه یابی علل آن در حالیکه سیستم به کار خود ادامه داده و بدون ایجاد توقف در ماشین (On Line ) .
در بسیاری از سیستمها جهت بررسی و اطلاع از وضعیت ماشین آلات نیاز به توقف ماشین ، باز نمودن و بررسی اجزاء داخلی آن می باشد . این در حالیست که در برخی موارد حتی ایجاد توقف در ماشین باعث عقب افتادگی تولید و تحمل خسارات بسیاری است و تقریبا" غیر ممکن است . و این یکی از دلایل عدم موفقیت PMدر اجرا می باشد چرا که برای اجرای چند فعالیت که معلوم نیست آیا ماشین در این لحظه واقعا" به آنها نیاز دارد یا نه ، باید دستور توقف ماشین و بلکه خط تولید را بدهند و این معمولا" با مخالفت واحد و مسئول تولید مواجه می گردد در صورتیکه با بکارگیری روشهای مراقبت وضعیت نیازی به توقف ماشین نمی باشد و وضعیت ماشین با استفاده از ابزار CMبصورت ON LINE و در حالیکه ماشین درحال کار است ، مشخص می شود و چه بسا جلو بسیاری از فعالیتهای غیرضروری PM که انجام آنها اولا" دچار رکود تولید بدلیل توقف ماشین می شود و ثانیا" ضرورتی هم ندارد که در این زمان با توجه به وضع ماشین انجام گیرد ، گرفته می شود .

اهداف اصلی از بکارگیری CM :
در اکثر صنایع ، اساسی ترین هدف از اجرای فن آوری مراقبت وضعیت را می توان بصورت زیر بیان نمود :

1 شناسایی و کنترل بموقع فرسایش قبل از بروز خسارات سنگین
2 برآورد زمان دقیق تعمیر و برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
3 کنترل عمر و جلوگیری از تعویض مواد ( روغن و گریس ) وقطعات قبل از پایان عمر آنها
4 ریشه یابی علل فرسایش قطعات و اجزاء و نحوه اثرگذاری آنها در ماشین
5 مقایسه و تحقیق در مورد قطعات و شناسایی خرابیهای مزمن
6 بهینه سازی برنامه های نگهداری و تغییرآنها در سیستمهای مختلف نظیر : PM ,
TPM , RCM و ...

مزایا و نتایج حاصل از اجرای CM :
باتوجه به گزارشات موجود منافع حاصل از اجرای روشهای مراقبت وضعیت در کشور ، در زمینه های فنی / اقتصادی و مدیریتی قابل توجه بوده و مزایای زیر را داراست :

1 اطلاع دقیق از وضعیت دستگاه و بهینه سازی برنامه نگهداری و تعمیرات
2 افزایش قابلیت اطمینان دستگاه
3 بهره وری ماشین آلات
4 کاهش هزینه های راهبردی
5 افزایش انگیزه پرسنل با توجه به جلوگیری از انجام فعالیتهای غیرضروری PM
6 تضمین اجرای برنامه های PM
روش مراقبت وضعیت معمولا" به سه طریق انجام می گیرد که:
1-با استفاده از حواس انسانی ( دیدن ، شنیدن ، لمس کردن ، بوئیدن ) توسط انسان
2-با استفاده از ابزار CM توسط انسان
3-بصورت کاملا" اتوماتیک ( استفاده از سنسورهای هشداردهنده و خود کنترلی ، رباتها و ... )

روش اول : در این روش که یک روش کاملا" سنتی و البته در بسیاری از موارد کم هزینه و کارا است ، با استفاده از بازرسیهای فنی مانند بازرسی و کنترل وضعیت ماشین و با دیدن عیوب ماشین مانند: ناهمراستایی ها و ترک خوردگی قطعات ، شنیدن صداهای ناموزون و غیرعادی ، لمس بدنه موتورها و یاتاقانها و ... و تخمین حرارت آنها و مقایسه با مقادیر مجاز ، لمس بدنه قطعات دوار و تشخیص لرزش ماشین و ... اطلاعات نه چندان دقیق ولی موثر از وضعیت ماشین جمع آوری شده و با توجه به شرایط و وضعیت ماشین برای آنها برنامه ریزی می گردد . در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات بر اساس شرایط ( CBM ) و در بسیاری از کارخانجات کوچک از این روش که بسیار موثر و کارا می باشد ، استفاده می گردد .

روش دوم : روش دوم استفاده از ابزار و وسایلی جهت بهتر ارزیابی نمودن وضعیت ماشین آلات است که اغلب این روش را بعنوان روش اصلی مراقبت وضعیت ( CM ) می شناسند . مثالی ساده که هنوز هم بسیاری از تعمیرکاران سنتی از آن استفاده می کنند ، بهره گیری از پیچ گوشتی جهت اطلاع یابی از لرزش قطعات دوار ماشین آلات است . ولی امروزه ابزار و تکنیکهای کاملا" پیشرفته به کمک CMآمده و با استفاده از آنها می توان بدون توقف ماشین آلات اطلاعات دقیق و بموقعی از آنان حاصل نمود .