نگهداری و تعمیرات اضطراری( Emergency Maintenance ) به اختصار EM
 
در این روش , تعمیر تجهیز بعد از اولین خرابی به وجود آمده در تجهیز صورت می‌‌گیرد.