نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (Preventive Maintenance)

یك روش قانونمند نگهداری و تعمیرات است، كه طی آن وضعیت تجهیزات، دائماً به وسیله بازرسی‌های فنی (Technical Inspection) و روانكاری‌های (Lubrication) منظم و دوره‌ای و اقدامات پیشگیرانه، به منظور كاهش احتمال وقوع خرابیهای ناگهانی، تحت نظارت قرار گرفته و بدین وسیله، ضرورت انجام تعمیرات جزئی و یا كلی تعیین می‌گردد، تا از توقفات اضطراری و برنامه‌ریزی نشده یا هر نوع خرابی دیگری پیشگیری شود.
در این سیستم اصل بر آماده بكار نگهداشتن تجهیزات و دستگاهها میباشد. در قدم اول، هدف از نگهداری اصولی و برنامه‌ریزی ‌شده تجهیزات و ماشین‌آلات، به صفر رساندن تعمیرات اضطراری (Emergency Maintenance) و توقفات ناگهانی (Break Down) و افزایش قابلیت پیش‌بینی تعمیراتهای دوره‌ای و برنامه‌ریزی شده (Planning Maintenance) و تعمیرات اساسی (Overhaul) میباشد، بطوریكه تقریبا بیش از 60% از تعمیراتهای برنامه‌ریزی شده را میتوان در حین انجام فعالیتهای نگهداری از قبیل بازرسی فنی و روانكاری مشخص نمود.
 
 
 
تعدادی از قابلیت‌های یك سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) بشرح ذیل میباشند:
 
 
سیستم كدینگ جامع.
شناسنامه عمومی تجهیزات و تاسیسات.
شناسنامه قطعات یدكی.
برنامه‌های بازرسی فنی (Technical Inspection).
برنامه‌های روانكاری (Lubrication).
عیب یابی و رفع عیب (Trouble Shooting).
تعمیر برنامه‌ریزی شده، تعویض قطعه (Planning Maintenance - Replace Part).
تعمیر اضطراری (Emergency Maintenance).
تعمیرات اساسی (Overhaul).
آنالیز توقفات (Stop Analysis).
آنالیز انرژی مصرفی (Energy Analysis).
شاخص‌ (Index).
 
 
 
به حداکثر رسانیدن اثر بخشی تجهیزات

هدف از مجموعه فعا لیتهای بهسازی و توسعه در صنعت بالا بردن بهره وری از طریق کاهش ورودیها (داده ها) و افزایش (خر وجیها )ستاد ه ها است. خر وجیهای یک کارخانه تنها وابسته به افزایش بهر ه وری وکمیت تولید شده نیستند بلکه کیفیت برتر، هزینه های کمتر، تحویل به موقع کالا به مشتریان بهبود ایمنی صنعتی و بهبود بهداشت صنعتی، وجود روحیه خوب و انگیز ه کارکارکنان و شرایط مطلوب محیط کار همگی تعیین کنند ه میزان و ارزش خر وجیهای یک صنعت می باشند.
PM به امر پیشبرد اثر بخشی تجهیزات و بیشینه سازی خر وجیهای آنها  توجه دارد. PM  سعی در حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب دارد تا بدینو سیله از خرا بیهای اضطراری 0 ضایعات کاهش سرعت و ضایعات کیفیت در فرآیند تولید جلو گیری به عمل آید. راندمادهان کلی صنعت   شامل راندمان (بازده)  اقتصادی   با به حداقل رسانیدن هزینه های مربوط به نگهداری و حفظ شرایط فنی مطلوب در تجهیزات   در دوران طول عمرآنها   به دست می آید. به عبارت دیکر  لازم است جهت دستیابی به بازد ه  مطلوب اقتصادی    هزینه های تجهیزات را درکل دوران طول عمر LCC  (Life Cycle Cost)  به حداقل رسانید.
 
 
افزایش و بهبود اثر بخشی تجهیزات وکاهش هزینه های آنها درکل دوران طول عمر از طریق حذف شش ضایعه بزرک درسطح شرکت به دست خواهد آمد:
 
- نوقف ماشین به علت خرا بیهای اضطراری
- تنظیم و آماده سازی ماشینها برای شروع عمل تولید (برای مثال تعویض قالب در ماشینهای ریخته گری تزریقی و غیره)
- بیکا ریها و توقفهای کوتاه مدت (اشکا لات در عملکرد سنسورها  گیرکردن مواد و قطعات در مسیر عبور و غیره)
-کاهش سرعت (به دلیل اختلاف بین سرعتهای اسمی و سرعتهای عملی)
- معایب و اشکا لات در فرآیند تولید و دوباره کاریها (ضایعات درکیفیت محصول که کار دوباره را روی محصول ایجاب می نماید.)
- افت تولید درفاصله زمانی بین آغاز راه اندازی ماشین ورسیدن حرکات به حد تعادل و پایداری .