سنسورهای زاویه یاب
سیستم های سنجش زاویه در دستگاهای بالانس در سه گروه کلی قرار می گیرند.
نوع اول یا قدیمی تر: با نام STROBOSCOP LIGHTشناخته میشوند که معمولاً بر روی شفت قطعه دوار شماره های 12 تا 1 نوشته میشود و با توجه به اینکه تعداد دفعات چشمک زدن چراغ با دور قطعه ارتباط مستقیم دارد هنگام دوران قطعه نقطه نابالانسی ثابت به نظر میرسد.
نوع دوم:با نام  PHASE GENERATOR شناخته میشود که توسط تسمه هائی که تعداد دندانده مشخص دارند و توسط این تسمه به محور دوار ماشین بالانس متصل گردیده و بر اساس کالیبراسیون فاز ژنراتور و نصب صفحه مدرج 360 درجه ای بر روی اسپیندل ماشین موقعیت نابالانسی مشخص می گردد.
 نوع سوم:سنسورهای OPTO میباشند در این روش نور به سطح قطعه تابانده شده و انعکاس آن توسط گیرنده حساس به نور تابیده شده به سیستم منتقل میشود
لازم به توضیح است که نوعی سنسور زاویه یاب دیگر نیز موجود است که به عنوان Magnetic pickup شناخته میشود که معمولاً در موارد خاص مورد استفاده قرار می گیرد.