این نوع از دستگاهها که از سالهای نزدیک به 1970 به بعد در صنعت مورد استفاده قرار گرفته جهت بالانس قطعات دوار در محل به خدمت گرفته شده اند.قابل ذکر است که توان عملیاتی این دستگاهها عموماً تا G6.3 بوده و محدودیتهای خاصی جهت استفاده دارند عموماً از این دستگاهها در خطوط تولید جهت کاهش ارتعاشات نابالانسی تا سطح مطلوب استفاده می گردد.در هنگام استفاده از این دستگاهها موارد ذیل باید مد نظر گرفته شود:
1-حصول نتیجه دلخواه بستگی مستقیم با تجربۀ اپراتور دارد
2-در هنگام بالانس تک صفحه می بایست مراقب بود تا گره ارتعاشی ایجاد نگردد
3-بالانس با این قطعات جهت ادامۀ تولید تا زمان Shut Down می باشد و در اولین فرصت می بایست قطعه بر روی ماشین بالانس،بالانس گردد.
4-با توجه به اینکه قطعات با دور کاری گردانده می شوند و جهت کالیبراسیون می بایست قطعه نابالانس گردد،حتی الامکان مدت زمان عملیات می بایست کم باشد تا از آسیب رسیدن به یاتاقانها جلوگیری گردد.
5-این دستگاهها هنگامی مورد استفاده قرار می گیرند که قطعه توانایی دسترسی جهت اعمال وزنه های بالانس را داشته باشند.