روند فروش محصولات و ارائه خدمات
 
روند فروش محصولات و ارائه خدمات در شرکت صنعتی پارس رهاوردان غرب دارای یک الگوی از پیش مشخص شده و بر اساس فرآیند های اجرایی ارائه خدمات یا فروش محصولات است.
بر اساس این الگو فرآیند های فروش و ارتباط با مشتریان به 2 دسته اصلی زیر تقسیم میشوند :
 
1- ارائه خدمات صنعتی و مشاوره صنعتی :
الف : خدمات فنی و صنعتی
ب : مشاوره تجهیز ماشین آلات یا مشاوره های صنعتی
 
2- فروش محصولات صنعتی و ماشین آلات بالانس صنعتی
الف : محصولات مندرح در وب سایت و کاتالوگ های شرکت
 ب : محصولات سفارشی