این دستگاهها عموماً جهت بالانس قطعات در یک صفحه بکار می روند.علت نامگذاری این دستگاه عمود بودن محور دوران دستگاه نسبت به سطح زمین می باشد.در صورت درخواست مشتری این دستگاهها می توانند به سیستم های باربرداری در دو نوع دستی و تمام اتوماتیک طراحی و ساخته گردد.برخی قطعاتی که با این دستگاهها بالانس می گردند عبارتند از:
1- دیسک ترمز
2- دیسک کلاج
3- پروانه پمپ با ضخامت کم