سنسورهای ارتعاشی
جهت اندازه گیری ارتعاشات در سیستم های مختلف از حسگرهای ویژه ایی بنام سنسورهای ارتعاش سنج استفاده میگردد . بطور کلی این سنسورها ارتعاشات مکانیکی را به سیگنال های الکتریکی تبدیل مینمایند. این سنسورها در سه نوع اصلی به نامهای  VELOCITY PICKUP,ACCELEROMETER PICKUP,DISPLACEMENT PICKUP تقسیم بندی میگردند. همانطور که از نامگذاری این سنسورها مشخص میشود هر یک از این نوع سنسورها جهت اندازه گیری یکی از مشخصات حرکت ارتعاشی (دامنه،سرعت و یا شتاب ) مورد استفاده قرار میگیرند.برخی از مهمترین مشخصات یک سنسور ارتعاشی عبارتند از :
1- حساسیت
2- فزکانس طبیعی
3- محدوده فرکانسی مورد استفاده
4- حداکثر دامنه اندازهگیری
5- درصد خطای اندازه گیری (خطی بودن و اعوجاج )